VILLKOR

ALLMÄNNA VILLKOR

Avsnitt 1 Räckvidd

Följande villkor reglerar alla avtalsförhållanden som ingåtts mellan Lünzen GbR Stud, Pappelallee 1, 29640 Schneverdingen och respektive avtalspart och blir en väsentlig del av alla avtal som ingåtts.

Avsnitt 2 Avtalets sakföremål

Syftet med respektive avtal är deltagande i kurser, logi och täckning av registrerade ston, utbildning av hästar samt andra tjänster som avses i www.gestuet-luenzen.de, till vilka uttrycklig hänvisning görs. Detsamma gäller för andra reklammedier såsom flygblad och sociala nätverk, genom vilka respektive ovan nämnda föremål i avtalet erbjuds. Lünzen GbR Stud förbehåller sig emellertid uttryckligen rätten att göra ändringar och avvikelser från respektive tjänsters innehåll eller upphörande av objektivt motiverade skäl. I den mån dessa inte är nödvändiga kortsiktiga förändringar eller kortsiktiga och mindre nödvändiga tidsförseningar med avseende på händelser, kommer respektive avtalspart att informeras i god tid. garanteras ingen utbildningsframgång av Lünzen GbR Stud. Dessutom är innehållet och omfattningen av den prestation som Lünzen GbR Stud är skyldig, om inte annat överenskommits i enskilda fall, resultatet av respektive avtal.

Avsnitt 3 Vaccination

För att alla hästar ska placeras i lünzen GbR Studs lokaler måste ett giltigt vaccinationsintyg och ett EVA-test med negativt resultat uppvisas före ankomst, annars vägrar lünzen GbR Stud att ta emot respektive häst. De hästar som ska ställas för skydd kräver också en negativ CEM-svabb, som inte får vara äldre än 2 veckor. Vaccination och hästpass kommer också att återlämnas med återlämnande av stoet.

Avsnitt 4 Försäkring

På den del av Lünzen GbR Stud, det finns ingen brand eller andra skyldigheter försäkring för hästar som inrättats i lokalerna. Lünzen GbR Stud har djurhållare ansvarsförsäkring.

Avsnitt 5 Inställning av hästar och stuteribesök

Lünzen GbR Stud tar hand om rätt boende, underhåll och utfodring av de avbrutna hästarna under rekryteringsperioden. Efter ingåendet av avtalet instrueras Lünzen GbR Stud, efter leverans av hästen, att behandla hästarna i den upphandlande partnerns namn och för den upphandlandes partners räkning av stuterivenären och att låta undersöka dem innan de återvänder till hemdubben om detta verkar nödvändigt och lämpligt enligt lünzen GbR Stud. Veterinärens respektive fakturering utförs av veterinären uteslutande och direkt till den avtalsslutande parten.
 Stud besök måste avtalas i förväg med stud förvaltning.

Avsnitt 6 Avgång och uppsägning

6.1 Entreprenör

Avtalsparten har rätt att frånträda avtalet när som helst innan respektive avtal genomförs skriftligen och utan att ange skäl. I händelse av utträde har Lünzen GbR Stud rätt att kräva lämplig ersättning för de utgifter och arrangemang som ingåtts fram till respektive avtalsrende. att tillhandahålla en vikariedeltagare. Om så är fallet ingår denna tredje part avtalet och den avtalsslutande parten och den tredje parten är ansvariga för kostnaderna för händelsen och för de merkostnader som uppstår till följd av tredje mans inträde som gemensamma och flera gäldenärer. Lünzen GbR Stud kan invända mot tredje mans inträde i avtalet om det finns skäl för den tredje parten att den tredje parten inte uppfyller kraven i händelsen, rättsliga bestämmelser eller officiella order.

6.2 Lünzen dubba GbR

Lünzen GbR Stud kan frånträda kontraktet upp till två dagar före det att de evenemang som ska hållas inleds om det minsta antal deltagare som anges på anbudsinfordran inte har uppnåtts. Lünzen GbR Stud förbinder sig att informera sina avtalspartner omedelbart efter det att villkoren för att evenemanget inte har genomförts har uppfyllts och att utan dröjsmål sända dem deklarationen om utträde. De avtalsslutande parterna kommer omedelbart att returnera de betalda kurskostnaderna. Om det i ett tidigare skede kan ses att det minsta antalet deltagare inte kommer att nås, De avtalsslutande parterna kommer dessutom att informeras. Dessutom kan ett återkallande göras om instruktören inte längre är i tjänst eller vid andra oförutsedda händelser som gör det orimligt att hålla evenemanget. , om en avtalsslutande part permanent stör genomförandet av avtalet oavsett varningen eller om den senare beter sig i en sådan utsträckning som strider mot avtalet att ett omedelbart upphävande av avtalet är motiverat. 
Dessutom kan ett återkallande göras om det måste antas att avtalsparten eller när det gäller ett utbildningskontrakt den häst som ska tränas inte kommer att nå utbildningsmålet.

Avtalspartens ansvar enligt 7 §

Ägarna till de avbrutna hästarna (entreprenörer) måste ersätta Lünzen GbR-dubben för skador som orsakats av hästen. Lünzen GbR Stud är också befriad från skadeståndsanspråk från tredje mans sida mot Lünzen GbR Stud eller dess anställda.

Avsnitt 8 Lünzen GbR Studs ansvar

Respektive avtalspart förklarar med sin underskrift eller med registreringen för ett evenemang att han kommer in i lokalerna på egen risk och deltar i evenemangen på egen risk. Varje avtalsslutande part bekräftar med sin underskrift /registrering att han har försäkringsskydd genom en privat ansvarsförsäkring. Detta påverkar inte Lünzen GbR Studs ansvar för skador som orsakats av preliminär eller grov oaktsamhet. Inte heller för hans förlust. Insinuerande av skada eller förlust på grund av uppsåt eller grov oaktsamhet förblir opåverkad. Hästar som placeras på Lünzen GbR Studs lokaler är inte försäkrade mot inbrott, stöld, blixtnedslag eller brand samt eventuella följdskador. Om ägaren (entreprenören) önskar en sådan försäkring, måste han ta ut den för egen räkning. 
Lünzen GbR Stud är ansvarig för skador som orsakats uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet från den, dess juridiska ombud eller ställföreträdande ombud, samt för skador på liv, kropp eller hälsa för personer i den mån de har orsakats av den, dess juridiska ombud eller ställföreträdande ombud. I detta fall är ansvaret begränsat till de avtalsenliga och förutsebara skadorna.

Avsnitt 9 Garanti

Om tjänsten inte utförs i enlighet med avtalet och Lünzen GbR Stud är ansvarig för detta, är Lünzen GbR Stud skyldig att tillhandahålla tjänsten helt eller delvis utan extra kostnader för avtalsparten inom en rimlig tidsperiod, i den mån detta är rimligt. Avtalsparten har rätt att säga upp avtalet utan varsel, även inom den frist som avtalsparten har fastställt. Detta påverkar inte rätten till extraordinär uppsägning för goda ändamål. 
Vid uppsägning ska Lünzen GbR Stud ha rätt till ersättning för de tjänster som utförs tills uppsägningen träder i kraft, såvida inte avtalsparten inom 2 veckor efter mottagandet av uppsägningen tillhandahåller en kvalificerad redogörelse för vilka tjänster som inte kan användas för honom. kommer den senare att erbjuda avtalsparten en avtalstjänst inom ramen för sina möjligheter. Om avtalsparten godtar detta erbjudande kan Lünzen GbR Stud göra anspråk på relaterade utgifter och bevisade kostnader.

Avsnitt 10 Begränsning av begränsningar

Preskriptionstiden för fordringar regleras av de lagstadgade bestämmelserna.

Avsnitt 11 Pantsättning

Lünzen GbR Stud har rätt till panträtt på respektive häst tills betalningskraven har avskinits eller i samband med respektive avtal. 
Det finns också en rätt att behålla den täckblankett som krävs i samband med försäkringsavtalen för registrering av fönet i ADGB, såvida inte alla stödrättigheter är uppfyllda.

Avsnitt 12 Dataskydd

Lünzen GbR Stud förbinder sig att konfidentiellt behandla all information och alla personuppgifter som de avtalsslutande parterna lämnar i respektive avtal. Användningen och/eller överföringen av uppgifterna sker uteslutande inom ramen för de avtal som ska sålla ned, för förfrågningar eller för att besvara frågor. En överföring till tredje part sker endast om detta är nödvändigt för genomförandet av avtalet.

Avsnitt 13 Hundar

Hundar är inte tillåtna på grund av Lünzen GbR Stud.

Avsnitt 14 Kurser

Denna tjänsts art och omfattning härleds från den beskrivning på den webbplats (www.gestuet-luenzen.de) som uttryckligen hänvisas till.

14.1 Ingående av avtalet

Avtalet mellan Lünzen GbR Stud och avtalsparten är bindande när den skriftliga registreringen tas emot via e-post, brev, fax eller personlig överlämning. 
Efter det att avtalet har ingåtts kommer Lünzen GbR Stud att skicka en bekräftelse på registreringen, fakturan och ytterligare information om genomförandet av avtalet.

14.2 Kursplats

Kurserna äger rum på grund av Lünzen GbR Stud. Kurser hålls också någon annanstans, med de platser som tas från webbplatsen. För att utföra kurser utanför Lünzen GbR Studs lokaler är den senare endast ansvarig i den mån det avser skada i sammanhanget och i samband med de händelser som gbr-anläggningen begår. Ansvar är uttryckligen uteslutet för skador som avtalsparten ådragit sig på respektive kursplats och som uppstår oberoende av händelsen. Lünzen GbR Studs och dess ställföreträdande ombuds ansvar för avsiktlig eller grovt oaktsam skada som orsakats av dem, särskilt de i händelse av skada på liv, kropp eller hälsa, påverkas inte.

14.3 Insinuera egen häst

Under vistelsen får eleverna sina egna hästar, som är brukliga inom ridsport och följer bestämmelserna i djurskyddslagen, såsom boende, kost och omsorg, av lünzen GbR Stud. Eleverna har möjlighet att ta med egen mat till respektive häst, som sedan matas till hästarna av personalen. , eftersom djuren, även de av andra justerare, inte bör störas av en överdriven lyan allmän trafik i stallet. Placeringen av gästhästarna i Lünzen Stud GbR:s lokaler är på risk och för respektive ägares räkning. 
Kostnaderna för boende är i euro inklusive moms och finns i respektive avtal. 
För övrigt gäller bestämmelserna i avsnitten 3, 4 och 5 i de allmänna villkoren.

14.4 Lånhäst

Det är möjligt att erbjuda en hyrhäst. Ett avtal om tillhandahållande av en hyrhäst ingås uteslutande med respektive låntagare. 
Lünzen GbR Stud tar uttryckligen inget ansvar för skador som uppstår i samband med att respektive låntagare tillhandahåller en hyrhäst och är inte relaterad till typen och omfattningen av de kurser som Lünzen GbR Stud bedriver.

14.5 Priser och betalningsmetoder

Tjänsten tillhandahålls till de priser och särskilda villkoren i respektive avtal. Priserna för respektive kurser finns på webbplatsen (www.gestuet-luenzen.de) och från andra reklammedier. Dessa är i euro inklusive moms. 
Betalning av kursavgiften ska betalas inom 14 dagar efter det att den avtalsslutande parten har mottagit bekräftelsen på registreringen, men betalningen måste krediteras till lünzen GbR Stud-kontot senast 3 dagar före kursstart. I annat fall har avtalsparten inte rätt att delta i evenemanget.

14.6 Bekräftelse av deltagande

Efter ett framgångsrikt deltagande i respektive kurs får varje deltagare en bekräftelse på deltagande. Deltagarna i kurserna Introduktionsprov och Avancerad intensiv får ett intyg om framgångsrikt deltagande även i de skriftliga och praktiska proven.

14.7 (skyddande) kläder

Varje elev uppmuntras att bära de vanliga kläderna inom ridsporten. Deltagarna är skyldiga att bära en skyddshjälm och robusta skor när de hanterar hästar. 
Lünzen GbR Stud tillhandahåller inga kläder eller utrustning.

14.8 Bildrättigheter

Genom att konkretöra avtalet samtycker studenterna till publicering av fotografier tagna av deltagarna och deras hästar i reklamsyfte under och inom kursen. En tids- eller rumsbegränsning för användningen är inte överenskommen.

Avsnitt 15 Täckningsvillkor

Styrelsens "allmänna tyska dubbvillkor" för fullblodsförädling och raser, samt efterföljande avvikelser eller tillägg, gäller styrelsens försäkringsverksamhet för helblodsuppfödning och racing.

15.1 Ingående av avtalet

Lünzen GbR Stud och respektive Vertagpartner ingår ett däckskontrakt för stoet som ska omfattas. Avtalet ingås med underskrift av ägaren eller dennes representant. Genom att underteckna avtalet åtar sig avtalsparten bland annat att betala försäkringsskatten, pensionskostnaderna och alla andra kostnader, i enlighet med Lünzen GbR Studs allmänna villkor.

15.2 Inspelning

Valet av ston är reserverat för dubben. För skydd endast tas välvaccinerade ston mot virusabborre.

15.3 Avel lämplighet av stoet

Ston som enligt förvaltningskommitténs utredningsdokument har avelsduglighetsgrupper I och II ingår. Ston av klass III accepteras endast genom föregående överenskommelse. Lünzen GbR Stud förbehåller sig uttryckligen rätten att välja ut och ta emot de ston. Mares som har placerats på dubbar under de senaste 12 månaderna, på vilka sjukdomsliknande foder eller smittsamma sjukdomar har inträffat, ska märkas som sådana och endast godkännas genom förhandsgodkännande.

15.4 Leverans och insamling av stoet

Leveransen av de ston som skall tas in för att täckas skall anmälas till Lünzen GbR Stud senast två dagar i förväg skriftligen eller per telefon. Vid leveransen, hästen och vaccinationspasset måste ett negativt MKB-testresultat (inte äldre än 14 dagar) vara bakteriologiskt ofarliga undersökningsresultat av ett clitorist upp-prov (inkl. CEM) as well as i fallet av Güsten- och Jungfrustängen, ett cervixtupfer prov (varje inte äldre än 14 dagar), as well as en sto som medföljer rapporten med en veterinär- häfte, som inte kan vara äldre än 3 dagar. Dessutom nämns artiklarna 3, 4 och 5 av dessa GTC till. 
Dessutom måste stoet levereras godsfritt i en ordentligt desinficerad transportvagn där inga andra ovaccinerade hästar transporteras. Dessutom bör hästen vara utrustad med en läderkrage med en namnskylt. 
Om ett eller flera av de ovan nämnda villkoren inte är uppfyllda vid leverans, förbehåller sig Lünzen GbR Stud rätten att vägra att godkänna stoet. , så snart de inte samlas in inom 3 dagar, trots upptäckten av graviditet och begäran om insamling. I ett sådant fall har Lünzen GbR Stud rätt att låta hästarna transporteras tillbaka till avtalsparten eller på annat sätt ta emot dem på avtalspartens bekostnad. Så länge hästarna är inrymda i Lünzen GbR Studs lokaler kommer den avtalsenliga betalningsskyldigheten och alla andra avtal att fortsätta oförändrade.

15.5 Veterinärvård inkl.

Veterinärvård och vård tillhandahålls av veterinärmottagningen för hästar, Niels Ohlig, Haswerder Weg 117, 29640 Schneverdingen. Tel.: 0162/2437034 och genom Veterinärkliniken Ottersberg, Große Str. 101, 28870 Ottersberg. Tel.: 04205/31790 . Efter det att respektive avtal ingås instrueras Lünzen GbR Stud särskilt att ha ston som inte uppvisar några eller inga riktiga hästar och ston som inte accepterar hingsten hos flera på varandra följande hästar som undersökts av dubbveterinären för den avtalsslutande partens räkning och för den avtalsslutande partens räkning.

15.6 Däckskatt

Tjänsten tillhandahålls till priser och särskilda villkor i respektive försäkringsavtal. Täckningsskatten är i euro inklusive moms. Skyldigheten att betala försäkringsskatten frångås om ett veterinärintyg uppvisas för Lünzen GbR Stud senast den 30 september föregående år, vilket visar att stoet inte är gravid. Om en levande fölgaranti har överenskommits förbinder sig Lünzen GbR Stud att återbetala försäkringsavgiften, förutsatt att hon inte beviljas ett veterinärintyg senare än åtta dagar efter födseln. , som bevisar att stoet födde ett dött föl eller ett som inte levde längre än 48 timmar. Vid försäljning av ett bärande sto kan den levande fölgarantin inte överlåtas till den nya ägaren.

15.7 Pension/tilläggskostnader

Pensions- och därmed sammanhängande kostnader för logi av ston förstås i euro inklusive moms och finns i respektive avtal. Vid födseln ska ett schablonbelopp på 300 euro plus moms betalas. Ovannämnda pensions- och därmed sammanhängande kostnader debiteras månadsvis och måste betalas inom 8 dagar från fakturan till det konto som anges på fakturan hos Sparkasse Rotenburg-Bremervörde.

Avsnitt 16 Utbildning

Lünzen GbR Stud tränar hästar av alla raser så långt de ska utbildas eller utbildas för åtgärder. Utbildningen baseras på kraven i djurskyddslagen och sker uteslutande i betydelsen artanpassad behandling. 
Vid genomförandet av utbildningen gör Lünzen GbR Stud ytterligare användning av den nödvändiga för tillhandahållandet av den överenskomna prestationen av kvalificerade externa ställföreträdande agenter i den utsträckning som den anser det nödvändigt.

16.1 Ansvar

Hästarna är försäkrade med lünzen GbR Stud som en del av djurhållarens ansvarsförsäkring. Lünzen GbR Stud utesluter ansvar för skador som åsamkas djuret under träning eller insinuation av hästen. Lünzen GbR Studs ansvar på grund av avsiktlig eller grovt oaktsam skada påverkas inte. Lünzen GbR Stud ska endast vara ansvarig för sina juridiska ombud eller ställföreträdande ombud i händelse av uppsåtlig handling eller grov oaktsamhet, såvida det inte är en kränkning av liv, kropp eller hälsa.

16.2 Priser

Tjänsten tillhandahålls till de priser och särskilda villkoren i respektive avtal. Priserna är i euro inklusive moms.
Stud Lünzen GbR från och med april 2016