Sekretesspolicy

Vilka vi är mycket glada över ditt intresse för vårt företag. Dataskydd är särskilt viktigt för hanteringen av Lünzen GbR Stud. Användning av Lünzen GbR Studs webbplats är möjlig utan någon indikation på personuppgifter. Men om en registrerad vill använda särskilda tjänster av vårt företag via vår hemsida, kan behandling av personuppgifter vara nödvändig. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig och det inte finns någon rättslig grund för sådan behandling, får vi i allmänhet den registrerades samtycke.

Behandlingen av personuppgifter, såsom namn, adress, e-postadress eller telefonnummer för en registrerad, utförs alltid i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och i enlighet med de landsspecifika dataskyddsbestämmelser som gäller för Lünzen GbR Stud. Genom denna dataskyddsdeklaration vill vårt företag informera allmänheten om arten, omfattningen och syftet med de personuppgifter vi samlar in, använder och behandlar. Dessutom informeras de registrerade om sina rättigheter genom denna dataskyddsdeklaration.

Som registeransvarig har Lünzen GbR Stud vidtagit ett stort antal tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa det mest fullständiga skyddet av de personuppgifter som behandlas via denna webbplats. Internetbaserade dataöverföringar kan dock i allmänhet ha säkerhetsproblem, så absolut skydd kan inte garanteras. Av denna anledning är alla registrerade fria att överföra personuppgifter till oss via alternativa medel, till exempel per telefon.

 1. Definitioner

Lünzen GbR Studs dataskyddsförklaring bygger på de termer som används av den europeiska lagstiftaren för antagandet av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vår integritetspolicy ska vara lättläst och förstå för allmänheten såväl som för våra kunder och affärspartners. För att säkerställa detta vill vi förklara de termer som används i förväg.

I denna sekretesspolicy använder vi bland annat följande termer:

 • a) Personuppgifter

Personuppgifter är all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad "den registrerade"). Identifierbar är en fysisk person som kan identifieras direkt eller indirekt, särskilt genom association med en identifierare såsom namn, identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, onlineidentifierare eller en eller flera specifika egenskaper som är ett uttryck för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykologiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

 • b) Registrerad

Den registrerade är varje identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas av den registeransvarige.

 • c) Bearbetning

Behandling är varje åtgärd eller serie av åtgärder som utförs med eller utan hjälp av automatiserade förfaranden i samband med personuppgifter såsom insamling, insamling, organisation, beställning, lagring, anpassning eller modifiering, läsning, frågor, användning, utlämnande genom överföring, spridning eller någon annan form av tillhandahållande, jämförelse eller länkning, begränsning, radering eller förstörelse.

 • d) Begränsning av behandlingen

Begränsning av behandlingen är märkning av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa deras framtida behandling.

 • e) Profilering

Profilering är varje form av automatiserad behandling av personuppgifter som består i användning av sådana personuppgifter för att utvärdera vissa personliga aspekter som rör en fysisk person, särskilt för att analysera eller förutsäga aspekter som rör arbetsprestationer, ekonomisk situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, vistelseort eller omlokalisering av den fysiska personen.

 • f) Pseudonymisering

Pseudonymisering är behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att personuppgifterna inte längre kan tilldelas en viss registrerad utan användning av ytterligare information, förutsatt att denna ytterligare information förvaras separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna inte tilldelas en identifierad eller identifierbar fysisk person.

 • g) Controller eller controller

Den person som ansvarar för behandlingen eller den registeransvarige är den fysiska eller juridiska person, myndighet, organ eller annat organ som, ensam eller tillsammans med andra, beslutar om ändamål och medel för behandling av personuppgifter. Om syftet med och medlen för sådan behandling fastställs i unionsrätten eller medlemsstaternas lagstiftning, får den registeransvarige eller får föreskriva de särskilda kriterierna för att han skall utses i enlighet med unionsrätten eller medlemsstaternas lagstiftning.

 • h) Bearbetningsföretag

Registerföraren är en fysisk eller juridisk person, myndighet, organ eller annat organ som behandlar personuppgifter för den registeransvariges räkning.

 • i) Mottagare

Mottagaren är en fysisk eller juridisk person, myndighet, organ eller annat organ till vilket personuppgifter lämnas ut, oavsett om det är en tredje part eller inte. Myndigheter som kan ta emot personuppgifter enligt unions- eller medlemsstatslagstiftning under ett visst utredningsuppdrag ska dock inte anses vara mottagare.

 • j) Tredje part

En tredje part är en fysisk eller juridisk person, myndighet, organ eller annat organ än den registrerade, den registeransvarige, registerföraren och de personer som har befogenhet att behandla personuppgifterna under direkt ansvar av den registeransvarige eller registerföraren.

 • k) Samtycke

Samtycke är varje avsiktsförklaring som den registrerade frivilligt gör på ett informerat och otvetydigt sätt i form av en förklaring eller annan otvetydig jakande handling där den registrerade anger att han eller hon samtycker till behandlingen av de personuppgifter som rör honom eller henne.

 1. Kontrollantens namn och adress

Den ansvariga personen i den allmänna dataskyddsförordningen, andra dataskyddslagar som är i kraft i Europeiska unionens medlemsstater och andra bestämmelser av dataskyddskaraktär är följande:

Lünzen Stud GbR

Pappelallee 1

29640 Schneverdingen

Deutschalnd (svenska)

Telefon: 05193/9779012

E-post: nschenke@gestuet-luenzen.de

Hemsida: www.gestuet-luenzen.de

 1. Cookies

Lünzen GbR Studs webbplats använder cookies. Cookies är textfiler som lagras och lagras på ett datorsystem via en webbläsare.

Många webbplatser och servrar använder cookies. Många cookies innehåller ett så kallat cookie-ID. Ett cookie-ID är en unik identifierare för cookien. Den består av en sträng genom vilken webbplatser och servrar kan tilldelas den specifika webbläsare där cookien lagrades. Detta gör det möjligt för de besökta webbplatserna och servrarna att skilja den registrerades individuella webbläsare från andra webbläsare som innehåller andra cookies. En specifik webbläsare kan kännas igen och identifieras av det unika cookie-ID:t.

Genom att använda cookies kan Lünzen GbR Stud ge användare av denna webbplats mer användarvänliga tjänster som inte skulle vara möjliga utan cookie-inställningen.

Med hjälp av en cookie kan informationen och erbjudandena på vår webbplats optimeras i användarens mening. Cookies gör det möjligt för oss att känna igen användarna av vår webbplats, som nämnts ovan. Syftet med detta erkännande är att göra det lättare för användare att använda vår webbplats. Till exempel behöver användaren av en webbplats som använder cookies inte ange sina åtkomstdata igen varje gång han besöker webbplatsen, eftersom detta övertas av webbplatsen och cookien som lagras på användarens datorsystem. Ett annat exempel är cookien i en kundvagn i onlinebutiken. Webbshopen kommer ihåg de varor som en kund har placerat i den virtuella kundvagnen via en cookie.

Den registrerade kan förhindra att cookies sätts in via vår webbplats när som helst genom en motsvarande inställning av den webbläsare som används och därmed permanent invända mot inställningen av cookies. Dessutom kan redan ställa cookies raderas när som helst via en webbläsare eller andra program. Detta är möjligt i alla populära webbläsare. Om den registrerade inaktiverar inställningen av cookies i den webbläsare som används, kan inte alla funktioner på vår webbplats vara fullt användbara.

 1. Insamling av allmänna uppgifter och information

Lünzen GbR Studs webbplats samlar in en rad allmänna uppgifter och information om varje uppringning av webbplatsen av en registrerad eller ett automatiserat system. Dessa allmänna data och information lagras i serverns loggfiler. De webbläsartyper och versioner som används (1) kan spelas in, (2) det operativsystem som används av åtkomstsystemet, (3) den webbplats från vilken ett åtkomstsystem når vår webbplats (så kallade referenter), (4) underwebbplatser, som nås via ett åtkomstsystem på vår webbplats, (5) datum och tid för tillgång till webbplatsen, (6) en Ip-adress (IP-adress), (7) internetleverantören för det anslutande systemet och andra uppgifter (8) , som är utformade för att förhindra angrepp på våra it-system.

Vid användning av dessa allmänna uppgifter och information drar Lünzen GbR Stud inga slutsatser om den registrerade. Snarare är denna information behövs för att (1) korrekt leverera innehållet på vår webbplats, (2) för att optimera innehållet på vår webbplats och reklam för det, (3) för att säkerställa den långsiktiga funktionen hos våra it-system och tekniken på vår webbplats, och (4) för att förse brottsbekämpande myndigheter med den information som behövs för brottsbekämpning i händelse av en cyberattack. Dessa anonymt insamlade data och information utvärderas därför statistiskt av Lünzen GbR Stud å ena sidan och vidare i syfte att öka dataskyddet och datasäkerheten i vårt företag, för att säkerställa en optimal skyddsnivå för de personuppgifter vi behandlar. De anonyma uppgifterna i serverloggfilerna lagras separat från alla personuppgifter som tillhandahålls av en registrerad.

 1. Prenumeration på vårt nyhetsbrev

På Lünzen GbR Studs webbplats ges användarna möjlighet att prenumerera på vårt företags nyhetsbrev. Vilka personuppgifter som överförs till den registeransvarige när nyhetsbrevet beställs bestäms av den inmatningsmask som används för detta ändamål.

Lünzen GbR Stud informerar regelbundet sina kunder och affärspartners om företagets erbjudanden via ett nyhetsbrev. Vårt företags nyhetsbrev kan endast tas emot av den registrerade om (1) den registrerade har en giltig e-postadress och (2) den registrerade registrerar sig för nyhetsbrevet som skickas. Av juridiska skäl kommer en bekräftelse via e-post att skickas till den e-postadress som registrerats för första gången av en registrerad i sändningen av nyhetsbrevet med hjälp av dubbelanmälningsproceduren. Denna bekräftelse e-post används för att kontrollera att ägaren av e-postadressen, som registrerad, har godkänt mottagandet av nyhetsbrevet.

När vi registrerar dig för nyhetsbrevet lagrar vi även IP-adressen till det datorsystem som den registrerade använde vid tidpunkten för registreringen av Internetleverantören samt datum och tid för registreringen. Insamlingen av dessa uppgifter är nödvändig för att kunna förstå (eventuellt) missbruk av en registrerads e-postadress vid ett senare tillfälle och tjänar därför den registeransvariges rättsliga skydd.

De personuppgifter som samlas in i samband med en prenumeration på nyhetsbrevet kommer endast att användas för att skicka vårt nyhetsbrev. Dessutom kan prenumeranter till nyhetsbrevet informeras via e-post, om detta är nödvändigt för driften av nyhetsbrevstjänsten eller för en relaterad registrering, vilket kan vara fallet vid ändringar av nyhetsbrevserbjudandet eller ändringar i tekniska omständigheter. De personuppgifter som samlas in inom ramen för nyhetsbrevstjänsten kommer inte att vidarebefordras till tredje part. Prenumerationen på vårt nyhetsbrev kan avbrytas av den registrerade när som helst. Samtycke till lagring av personuppgifter som den registrerade har gett oss för att skicka nyhetsbrevet kan återkallas när som helst. I syfte att återkalla samtycke finns det en motsvarande länk i varje nyhetsbrev. Dessutom är det möjligt att när som helst avregistrera sig från att skicka nyhetsbrevet direkt på den registeransvariges webbplats eller att informera den registeransvarige om detta på något annat sätt.

 1. Spårning av nyhetsbrev

Lünzen GbR Studs nyhetsbrev innehåller så kallade spårningspixlar. En spårningspixel är en miniatyrbild inbäddad i e-postmeddelanden som skickas i HTML-format för att möjliggöra registrering och analys av loggfiler. Detta gör det möjligt att genomföra en statistisk utvärdering av framgången eller misslyckandet med marknadsföringskampanjer på nätet. Lünzen GbR Stud kan utifrån den inbäddade spårningspixeln upptäcka om och när ett e-postmeddelande öppnades av en registrerad och vilka länkar i e-postmeddelandet som den registrerade har tillgång till.

Sådana personuppgifter som samlas in via spårningspixlarna i nyhetsbreven lagras och utvärderas av den registeransvarige för att optimera sändningen av nyhetsbrevet och för att bättre anpassa innehållet i framtida nyhetsbrev till den registrerades intressen. Dessa personuppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part. Berörda personer har rätt att när som helst återkalla den relevanta separata samtyckesförklaring som gjorts genom förfarandet för dubbel anmälan. Efter ett återkallande kommer dessa personuppgifter att raderas av den registeransvarige. Lünzen GbR Stud tolkar automatiskt en annullering av mottagandet av nyhetsbrevet som ett återkallande.

 1. Möjlighet till kontakt via hemsidan

På grund av rättsliga bestämmelser innehåller Lünzen GbR Studs webbplats information som möjliggör en snabb elektronisk kontakt till vårt företag samt direkt kommunikation med oss, som också innehåller en allmän adress till den så kallade e-post (e-postadress). Om en registrerad kontaktar den registeransvarige via e-post eller via ett kontaktformulär, kommer de personuppgifter som överförs av den registrerade automatiskt att lagras. Sådana personuppgifter som överförs på frivillig basis av en registrerad person till den registeransvarige ska lagras i syfte att behandla eller kontakta den registrerade. Dessa personuppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part.

 1. Rutinmässig radering och blockering av personuppgifter

Den registeransvarige ska endast behandla och lagra den registrerades personuppgifter under den tid som krävs för att uppnå lagringssyftet eller om detta har föreskrivits av den europeiska lagstiftaren eller en annan lagstiftare i de lagar eller förordningar som den registeransvarige är föremål för.

Om syftet med lagringen avstår från eller en lagringsperiod som föreskrivs av den europeiska lagstiftaren eller en annan behörig lagstiftare löper ut, kommer personuppgifterna att blockeras eller raderas rutinmässigt och i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna.

 1. Den registrerades rättigheter
 • a) Rätt till bekräftelse

Varje registrerad har den rätt som den europeiska lagstiftaren har rätt att kräva att den registeransvarige intygar om personuppgifter som rör honom eller henne kommer att behandlas. Om en registrerad vill avare denna rätt till bekräftelse, kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige.

 • b) Rätt till information

Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter ska ha den rätt som den europeiska lagstiftaren när som helst har rätt att få gratis information från den registeransvarige om de personuppgifter som lagras om honom eller henne och en kopia av denna information. Dessutom har den europeiska lagstiftaren beviljat den registrerade information om följande information:

  • behandlingsändamålen
  • de kategorier av personuppgifter som behandlas
  • mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut eller fortfarande lämnas ut, särskilt för mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer
  • Om möjligt, den planerade varaktighet för vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, kriterierna för att fastställa denna varaktighet
  • förekomsten av en rätt till rättelse eller radering av personuppgifter som rör dem eller att begränsa den registeransvariges behandling eller rätt att invända mot sådan behandling
  • förekomsten av en rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet
  • om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade: all tillgänglig information om uppgifternas ursprung
  • förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering i enlighet med artikel 22.1 och 4 GDPR och, åtminstone i sådana fall, meningsfull information om logiken och omfattningen och den avsedda effekten av sådan behandling på den registrerade

Dessutom har den registrerade rätt att få tillgång till om personuppgifter har överförts till ett tredjeland eller till en internationell organisation. Om så är fallet ska den registrerade också ha rätt att få information om lämpliga garantier i samband med överföringen.

Om en registrerad vill utnyttja denna rätt till tillgång, kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige.

 • c) Rätt till rättelse

Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter ska ha den rätt som den europeiska lagstiftaren har rätt att begära omedelbar rättelse av felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne. Dessutom har den registrerade rätt att, med beaktande av syftet med behandlingen, begära att ofullständiga personuppgifter slutförs, bland annat genom en kompletterande deklaration.

Om en registrerad vill avare sig själv från denna rättelserätt, kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige.

 • d) Rätt till radering (rätt att bli bortglömd)

Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter ska ha den rätt som den europeiska lagstiftaren har rätt att utan dröjsmål ta bort de personuppgifter som rör honom eller henne, förutsatt att något av följande skäl är sant och att behandlingen inte är nödvändig:

  • Personuppgifterna har samlats in eller behandlats på något annat sätt för vilket de inte längre är nödvändiga.
  • Den registrerade återkallar sitt samtycke som behandlingen grundades på i enlighet med artikel 6.1 a GDPR eller artikel 9.2 a GDPR och det finns ingen annan rättslig grund för behandling.
  • Den registrerade motsätter sig behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i GDPR och det finns inga legitima prioriterade skäl för behandling, eller den registrerade motsätter sig behandlingen i enlighet med artikel 21.2 GDPR.
  • Personuppgifterna behandlades olagligt.
  • Radering av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet enligt unionsrätten eller lagstiftningen i de medlemsstater som den registeransvarige är föremål för.
  • Personuppgifterna samlades in i förhållande till de informationssamhällets tjänster som erbjöds i enlighet med artikel 8.1 i GDPR.

Om något av ovanstående skäl gäller och en registrerad vill begära radering av personuppgifter som lagras på Lünzen GbR Stud, kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige. Den anställde på Lünzen GbR Stud kommer att se till att begäran om radering efterlevs omedelbart.

Om personuppgifterna har offentliggjorts av Lünzen GbR Stud och vårt företag, som registeransvarig i enlighet med artikel 17.1 GDPR, är skyldig att radera personuppgifterna, ska Lünzen GbR Stud vidta lämpliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, med beaktande av tillgängliga teknik- och implementeringskostnader, för att informera andra personuppgiftsansvariga som behandlar de publicerade personuppgifterna. , att den registrerade från dessa andra registeransvariga har begärt att alla länkar till sådana personuppgifter eller kopior eller kopior av sådana personuppgifter raderas, såvida inte behandlingen är nödvändig. Den anställde i Lünzen GbR Stud kommer att ordna nödvändiga åtgärder i enskilda fall.

 • e) Rätt att begränsa behandlingen

Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter skall ha den rätt som den europeiska lagstiftaren har rätt att kräva att den registeransvarige begränsar behandlingen om något av följande villkor är uppfyllt:

  • Den registrerade bestrider att personuppgifterna är korrekt under en viss tid som gör det möjligt för den registeransvarige att kontrollera att personuppgifterna är korrekt.
  • Behandlingen är olaglig, den registrerade vägrar att radera personuppgifterna och kräver i stället att användningen av personuppgifterna begränsas.
  • Den registeransvarige behöver inte längre personuppgifterna för behandlingen, men den registrerade behöver den för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
  • Den registrerade har invänt mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i GDPR och det är ännu inte klart om den registeransvariges legitima skäl väger tyngre än den registrerades.

Om något av ovanstående villkor är uppfyllt och en registrerad vill begära begränsning av personuppgifter som lagras på Lünzen GbR Stud, kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige. Den anställde i Lünzen GbR Stud kommer att ordna med begränsningen av behandlingen.

 • f) Rätt till dataportabilitet

Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter ska ha den rätt som den europeiska lagstiftaren har rätt att få de personuppgifter som rör honom eller henne och som har tillhandahållits av den registrerade till en registeransvarig i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format. Den har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan registeransvarig utan hinder av den registeransvarige till vilken personuppgifterna lämnades, förutsatt att behandlingen grundar sig på samtycket i enlighet med artikel 6.1 a GDPR eller artikel 9.2 a ELLER på ett avtal enligt artikel 6.1 b i GDPR och behandlingen utförs med hjälp av automatiserade förfaranden. , förutsatt att behandlingen inte är nödvändig för att utföra en uppgift som ligger i allmänhetens intresse eller för att utöva en offentlig myndighet som anförtrotts den registeransvarige.

Vid utövandet av sin rätt till dataportabilitet i enlighet med artikel 20.1 i GDPR har den registrerade dessutom rätt att erhålla att personuppgifterna överförs direkt från en registeransvarig till en annan registeransvarig, i den mån detta är tekniskt genomförbart och under förutsättning att detta inte påverkar andra personers fri- och rättigheter.

För att hävda rätten till dataportabilitet kan den registrerade när som helst kontakta en anställd på Lünzen GbR Stud.

 • g) Rätt att invända

Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter ska ha den rätt som den europeiska lagstiftaren när som helst har rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne, på grundval av artikel 6.1 e eller f GDPR, av skäl som härrör från hans eller hennes särskilda situation. Detta gäller även profilering på grundval av dessa bestämmelser.

Lünzen GbR Stud behandlar inte längre personuppgifterna i händelse av en invändning, såvida vi inte kan bevisa tvingande legitima skäl för behandling som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om Lünzen GbR Stud behandlar personuppgifter för direkt marknadsföring har den registrerade rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter i syfte att sådan reklam. Detta gäller även profilering i den mån den har samband med sådan direktmarknadsföring. Om den registrerade motsätter sig behandling med lünzen GbR Stud för direktmarknadsföring, kommer Lünzen GbR Stud inte längre att behandla personuppgifterna för dessa ändamål.

Dessutom har den registrerade rätt att, av skäl som härrör från hans eller hennes särskilda situation, invända mot behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne, vilka äger rum i Lünzen GbR Stud för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1 i GDPR, såvida inte sådan behandling är nödvändig för att utföra en uppgift i allmänhetens intresse.

För att utöva rätten att invända kan den registrerade kontakta en anställd på Lünzen GbR Stud eller någon annan anställd. Den registrerade har också rätt att utöva sin invändningsrätt i samband med användningen av informationssamhällets tjänster, trots direktiv 2002/58/EG, genom automatiserade förfaranden med hjälp av tekniska specifikationer.

 • h) Automatiserade beslut från fall till fall, inklusive profilering

Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter ska ha den rätt som den europeiska lagstiftaren beviljar att inte omfattas av ett beslut som enbart grundar sig på automatiserad behandling, inbegripet profilering, som har rättslig verkan gentemot honom eller på annat sätt väsentligt påverkar den, förutsatt att beslutet (1) inte är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan den registrerade och den registeransvarige. , eller (2) är tillåtet enligt unions- eller medlemsstatslagstiftning som den registeransvarige omfattas av och den lagstiftningen innehåller lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades fri- och rättigheter och legitima intressen, eller (3) sker med den registrerades uttryckliga samtycke.

Om beslutet (1) är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan den registrerade och den registeransvarige, eller (2) fattas det med den registrerades uttryckliga samtycke, ska Lünzen GbR Stud vidta lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades fri- och rättigheter och legitima intressen, inklusive åtminstone rätten att erhålla en persons ingripande från den registeransvarige. , mot uppvisande av en egen ståndpunkt och om beslutets invändning.

Om den registrerade vill utöva rättigheter i samband med automatiserade beslut, kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige.

 • i) Rätt att dra sig ur dataskyddssamtycke

Alla personer som berörs av behandlingen av personuppgifter har den rätt som den europeiska lagstiftaren har rätt att när som helst återkalla samtycke till behandling av personuppgifter.

Om den registrerade vill utöva sin rätt att återkalla samtycket kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige.

 1. Sekretesspolicy för användning och användning av Facebook

Den registeransvarige har integrerade komponenter i företaget Facebook på denna webbplats. Facebook är ett socialt nätverk.

Ett socialt nätverk är en Internet-driven social mötesplats, en online-community som vanligtvis tillåter användare att kommunicera med varandra och interagera i virtuellt utrymme. Ett socialt nätverk kan fungera som en plattform för utbyte av åsikter och erfarenheter eller gör det möjligt för Internet-samfundet att tillhandahålla personlig eller affärsrelaterad information. Facebook gör det möjligt för användare av det sociala nätverket, bland annat att skapa privata profiler, ladda upp bilder och nätverk via vänförfrågningar.

Facebooks operativa företag är Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Om en registrerad bor utanför USA eller Kanada är den person som ansvarar för behandlingen av personuppgifter Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Genom varje call-up av en av de enskilda sidorna på denna webbplats, som drivs av den registeransvarige och på vilken en Facebook-komponent (Facebook plug-in) har integrerats, webbläsaren på it-systemet för den registrerade automatiskt uppmanas av respektive Facebook komponent för att ladda ner en representation av motsvarande Facebook-komponent i Facebook. En översikt över alla Facebook plug-ins finns på https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Som en del av detta tekniska förfarande får Facebook kännedom om vilken specifik undersida på vår webbplats som besöks av den registrerade.

Om den registrerade är inloggad på Facebook samtidigt, facebook erkänner med varje call-up av vår webbplats av den registrerade och under hela varaktigheten av respektive vistelse på vår hemsida, som specifika undersida på vår hemsida registrerade besök. Denna information samlas in av Facebook-komponenten och tilldelas av Facebook till respektive Facebook-konto för den registrerade. Om den registrerade trycker på en av De Facebook-knappar som är integrerade på vår webbplats, till exempel "Gilla"-knappen, eller om den registrerade skickar en kommentar, tilldelar Facebook denna information till den registrerades personliga Facebook-användarkonto och lagrar dessa personuppgifter.

Facebook får information via Facebook-komponenten om att den registrerade har besökt vår webbplats när den registrerade är inloggad på Facebook vid tidpunkten för åtkomst till vår webbplats; Detta inträffar oavsett om den registrerade klickar på Facebook-komponenten eller inte. Om en sådan överföring av denna information till Facebook inte är önskvärd av den registrerade, kan den registrerade förhindra överföring genom att logga ut från sitt Facebook-konto innan du ringer upp vår hemsida.

Den datapolicy som publiceras av Facebook, som finns tillgänglig på https://de-de.facebook.com/about/privacy/, ger information om Insamling, behandling och användning av personuppgifter av Facebook. Det förklarar också vilka inställningar Facebook erbjuder för att skydda den registrerades integritet. Dessutom finns olika program tillgängliga som gör det möjligt att undertrycka dataöverföring till Facebook. Sådana program kan användas av den registrerade för att undertrycka dataöverföring till Facebook.

 1. Sekretesspolicy för användning och användning av Instagram

Handkontrollen har integrerade komponenter i Instagram-tjänsten på denna webbplats. Instagram är en tjänst som kan kvalificeras som en audiovisuell plattform och tillåter användare att dela foton och videor och även dela sådana data på andra sociala nätverk.

Det operativa företaget för Instagrams tjänster är Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Genom varje samtal på en av de enskilda sidorna på denna webbplats, som drivs av den registeransvarige och på vilken en Instagram-komponent (Insta-knappen) har integrerats, uppmanas webbläsaren på den registrerades informationstekniksystem automatiskt av respektive Instagram-komponent för att ladda ner en representation av motsvarande komponent i Instagram. Som en del av detta tekniska förfarande får Instagram kännedom om vilken specifik undersida på vår webbplats som besöks av den registrerade.

Om den registrerade är inloggad på Instagram samtidigt, erkänner Instagram med varje uppringning av vår webbplats av den registrerade och under hela vistelsen på vår webbplats, vilken specifik undersida den registrerade besöker. Denna information samlas in av Instagram-komponenten och tilldelas respektive Instagram-konto för den registrerade via Instagram. Om den registrerade aktiverar en av Instagram-knapparna som är integrerade på vår webbplats, kommer de uppgifter och den information som överförs med den att tilldelas den registrerades personliga Instagram-användarkonto och lagras och behandlas av Instagram.

Instagram tar emot information via Instagram-komponenten om att den registrerade har besökt vår webbplats när den registrerade är inloggad på Instagram vid tidpunkten för åtkomst till vår webbplats; Detta inträffar oavsett om den registrerade klickar på Instagram-komponenten eller inte. Om en sådan överföring av denna information till Instagram inte är önskvärd av den registrerade, kan den registrerade förhindra överföring genom att logga ut från sitt Instagram-konto innan du ringer upp vår hemsida.

Ytterligare information och Instagrams tillämpliga sekretesspolicy finns på https://help.instagram.com/155833707900388 och https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

 1. Sekretesspolicy för användning och användning av YouTube

Handkontrollen har integrerade komponenter från YouTube på denna webbplats. YouTube är en internet videoportal som gör att videoutgivare att ställa in videoklipp gratis och andra användare att visa, granska och kommentera dem gratis. YouTube tillåter publicering av alla typer av videor, vilket är anledningen till att kompletta film- och TV-program, samt musikvideor, trailers eller användartillastiftade videor finns tillgängliga på Internetportalen.

YouTube driver YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC är ett dotterbolag till Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Genom varje upprop av en av de enskilda sidorna på denna webbplats, som drivs av den registeransvarige och på vilken en YouTube-komponent (YouTube-video) har integrerats, uppmanas webbläsaren på den registrerades it-system automatiskt av respektive YouTube-komponent att ladda ner en representation av motsvarande YouTube-komponent från YouTube. Mer information om YouTube finns på https://www.youtube.com/yt/about/de/. Som en del av detta tekniska förfarande informeras YouTube och Google om vilken specifik undersida på vår webbplats som den registrerade besöker.

Om den registrerade är inloggad på YouTube samtidigt känner YouTube igen vilken specifik undersida på vår webbplats den registrerade besöker genom att ringa upp en undersida som innehåller en YouTube-video. Denna information samlas in av YouTube och Google och tilldelas respektive YouTube-konto för den registrerade.

YouTube och Google får information via YouTube-komponenten som den registrerade har besökt vår webbplats när den registrerade är inloggad på YouTube vid tidpunkten för åtkomst till vår webbplats. Detta inträffar oavsett om den registrerade klickar på en YouTube-video eller inte. Om den registrerade inte vill ha en sådan överföring av denna information till YouTube och Google kan den registrerade förhindra överföring genom att logga ut från sitt YouTube-konto innan han ringer upp vår webbplats.

Dataskyddsbestämmelserna som publiceras av YouTube, som finns tillgängliga på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, ger information om YouTubes och Googles insamling, behandling och användning av personuppgifter.

 1. Rättslig grund för behandlingen

Artikel. en GDPR fungerar som rättslig grund för vårt företag för behandling där vi inhämtar samtycke för ett visst behandlingssyfte. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i, vilket är fallet, till exempel vid behandling som är nödvändig för leverans av varor eller tillhandahållande av någon annan tjänst eller ersättning, skall behandlingen grundas på artikel 6 I lit. b GDPR. Detsamma gäller för sådana behandlingar som är nödvändiga för genomförandet av åtgärder före avtalets avtal, till exempel vid förfrågningar om våra produkter eller tjänster. Om vårt företag omfattas av en rättslig skyldighet som kräver behandling av personuppgifter, såsom fullgörandet av skatteskyldigheter, ska behandlingen baseras på art. c GDPR. I sällsynta fall kan behandlingen av personuppgifter vara nödvändig för att skydda den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen. Detta skulle till exempel vara fallet om en besökare på vårt företag skulle skadas och hans namn, ålder, sjukförsäkringsuppgifter eller annan viktig information måste vidarebefordras till en läkare, sjukhus eller andra tredje parter. Då skulle behandlingen behandlas enligt artikel 6 i lit. d GDPR.B.G. I slutändan skulle bearbetningen kunna göras enligt artikel 6 I. f GDPR. Denna rättsliga grund grund grundar sig på behandlingar som inte omfattas av någon av de ovan nämnda rättsliga grunderna om behandlingen är nödvändig för att skydda ett legitimt intresse för vårt företag eller en tredje part, förutsatt att den registrerades intressen, grundläggande fri- och rättigheter inte har företräde. Vi får göra denna typ av behandling, särskilt eftersom de har nämnts särskilt av den europeiska lagstiftaren. I detta avseende ansåg kommissionen att ett berättigat intresse skulle kunna antas om den registrerade är kund hos den registeransvarige (skäl 47 mening 2 GDPR).

 1. Berättigade intressen i den behandling som den registeransvarige eller en tredje part bedriver

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på artikel 6 i lit. f GDPR är vårt berättigade intresse av att bedriva vår verksamhet till förmån för alla våra anställdas och våra aktieägares välbefinnande.

 1. Varaktighet för vilken personuppgifterna lagras

Kriteriet för lagringen av personuppgifter är respektive laglig lagringsperiod. Efter utgången av perioden kommer de relevanta uppgifterna rutinmässigt att raderas, förutsatt att de inte längre är nödvändiga för att fullgöra kontraktet eller inleda kontraktet.

 1. Rättsliga eller avtalsenliga krav för tillhandahållande av personuppgifter; behovet av att ingå avtalet. Den registrerades skyldighet att lämna personuppgifter. möjliga konsekvenser av att inte etablera

Vi informerar dig om att tillhandahållandet av personuppgifter delvis krävs enligt lag (t.ex. skatteregler) eller kan också vara ett resultat av avtalsbestämmelser (t.ex. information om avtalspartnern). På sätt och vis kan det vara nödvändigt för en registrerad att förse oss med personuppgifter, som sedan måste behandlas av oss. Den registrerade är till exempel skyldig att förse oss med personuppgifter om vårt företag ingår ett avtal med honom eller henne. Underlåtenhet att lämna ut personuppgifterna skulle innebära att avtalet med den registrerade inte kunde ingås. Innan den registrerade lämnar personuppgifter måste den kontakta en av våra anställda. Vår medarbetare klargör från fall till fall om tillhandahållandet av personuppgifterna krävs enligt lag eller avtal eller krävs för ingående av avtalet, om det finns en skyldighet att lämna personuppgifterna och vilka konsekvenser underlåtenheten att lämna personuppgifter skulle få.

 1. Förekomsten av automatiserat beslutsfattande

Som ett ansvarsfullt företag använder vi inte automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Denna dataskyddsförklaring utarbetades av uppgiftsskyddsdeklarationen generator av GDD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, som fungerar som externa dataskyddsombud Nürnberg, i samarbete med advokaten för IT och dataskydd lag Christian Solmecke.